ASUS ROG G550JX - 目錄

background image

目錄

關於本使用手冊

.......................................................................... 7

手冊中的訊息圖示

..................................................................... 8

安全說明

......................................................................................... 9

華碩電腦保固服務

...................................................................12

第一章:硬體設定

認識您的筆記型電腦

..............................................................18

上視圖

.................................................................................................18

底視圖

.................................................................................................22

右視圖

.................................................................................................24

左視圖

.................................................................................................26

前視圖

.................................................................................................28

第二章:使用您的筆記型電腦

開始使用前

..................................................................................30

為筆記型電腦充電

.........................................................................30

掀開顯示螢幕

..................................................................................32

按下電源按鈕

..................................................................................32

觸控螢幕與觸控板操作手勢

................................................33

使用觸控螢幕

..................................................................................33

使用觸控板

.......................................................................................35

單指手勢

............................................................................................36

雙指手勢

............................................................................................38

三指手勢

............................................................................................40

使用鍵盤

.......................................................................................41

功能組合鍵

.......................................................................................41

華碩應用程式功能組合鍵

..........................................................42

background image

4

筆記型電腦使用手冊

Windows

®

8 功能鍵 .........................................................................42

多媒體控制鍵(視機型而定)

.................................................43

數字鍵盤(視機型而定)

..........................................................43

使用光碟機

..................................................................................44

第三章:使用

Windows

®

8 工作

第一次開始使用

........................................................................48

Windows® 8 鎖定畫面 .............................................................48
Windows® 介面 ...........................................................................49

開始畫面

............................................................................................49

Windows® 應用程式 ......................................................................49
熱點

......................................................................................................50

使用

Windows® 應用程式處理工作 ...................................52

執行應用程式

..................................................................................52

個人化開始畫面應用程式

..........................................................52

關閉應用程式

..................................................................................53

存取所有應用程式

.........................................................................54

常用工具列(

Charms bar) .......................................................56

常用工具列(

Charms bar)功能說明 ...................................57

子母畫面(

Snap)功能 ...............................................................58

其他鍵盤快捷鍵

........................................................................60

Wi-Fi 無線上網 ............................................................................62

Wi-Fi .....................................................................................................62
啟動

Wi-Fi 無線網路 .......................................................................62

藍牙連線

.......................................................................................64

與其它藍牙裝置配對

....................................................................64

飛航模式

.......................................................................................66

目錄

background image

5

筆記型電腦使用手冊

啟動飛航模式

..................................................................................66

關閉飛航模式

..................................................................................66

連線至有線網路

........................................................................67

設定動態

IP/PPPoE 網路連線 .....................................................67

設定固定的

IP 網路 ........................................................................69

關閉您的筆記型電腦

..............................................................70

讓筆記型電腦進入睡眠模式

.....................................................70

第四章:華碩獨家應用程式

華碩獨家應用程式

...................................................................72

Power4Gear Hybrid 程式..............................................................72
USB Charger+ 充電功能 ...............................................................76
華碩

Instant Key 選單 ....................................................................78

華碩

Console 程式 ..........................................................................81

第五章:開機自我測試(

POST

開機自我測試

.............................................................................90

使用開機自我測試存取

BIOS 與故障排除 ...........................90

BIOS 設定程式 ............................................................................90

進入

BIOS 設定程式 .......................................................................90

BIOS 設定 ...........................................................................................91
Boot(啟動)選單 .........................................................................91
Security(安全)選單 ..................................................................93

疑難排解

.................................................................................... 101

重新整理您的電腦

...................................................................... 101

重設您的電腦

............................................................................... 102

進階選項

......................................................................................... 103

目錄

background image

6

筆記型電腦使用手冊

常見問題與解答

筆記型電腦使用訣竅

........................................................... 106

硬體常見問題與解答

........................................................... 107

軟體常見問題與解答

........................................................... 110

附錄

DVD-ROM 光碟機資訊(視機型而定) ....................... 114
藍光光碟機資訊(視機型而定)

................................... 116

目錄

background image

7

筆記型電腦使用手冊