ASUS ROG G550JX - เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

background image

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: ก�รตั้งค่�ฮ�ร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

บทที่ 2: ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 3: ก�รทำ�ง�นกับ Windows

®

8

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows

®

8 ในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส์ ASUS ที่ให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

8 ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

บทที่ 5: ก�รทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ (FAQ)

ส่วนนี้แสดงคำาถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณ

สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบทั่วไปกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภ�คผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเค

รื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

8

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์