ASUS ROG G550JX - การใช้ออปติคัลไดรฟ์

background image

ก�รใช้ออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแต

กต่างจากที่แสดง ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ก�รใส่ออปติคัลดิสก์

1. ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดีดถา

ดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออก

มา

2. ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำ�คัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่

าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ

ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3. จับดิสก์ที่ขอบ

โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงาย

ขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านใ

นฮับ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

4. ผลักฮับพลาสติกของดิสก์

จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของอ

อปติคัลไดรฟ์

5. ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ

เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลั

งถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิ

นเสียงหมุน หรือมีการสั่นสะเทือ

นบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์

และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน
ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล

ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำ�เตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็

กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

บทที่ 3: