ASUS ROG G550JX - การทำงานกับไลฟ์ไทล์์

background image

ก�รทำ�ง�นกับไลฟ์ไทล์์

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอปส์