ASUS ROG G550JX - Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom

background image

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa

dinamičkom IP adresom

background image

72

E-priručnik za notebook računar

5.

Tapnite na Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

[Internet protokol, verzija 4 (TCP/IPv4)] i zatim

tapnite na Properties (Svojstva).

6. Tapnite

Obtain an IP address automatically

(Automatski pribavi IP adresu), a zatim tapnite na

OK (U redu).

7.

Vratite se na prozor Network and Sharing Center

(Centar za mrežu i deljenje) i zatim tapnite na Set

up a new connection or network (Podešavanje

nove veze ili mreže).

8. Izaberite

Connect to the Internet (Povezivanje sa

Internetom) i zatim tapnite na Next (Dalje).

NAPOMENA: Nastavite sa sledećim korakom ukoliko koristite PPPoE vezu.

9.

Tapnite na Broadband (PPPoE) [Veza širokog

propusnog opsega (PPPoE).

10. Unesite svoje korisničko ime, lozinku i ime veze, a

zatim tapnite na Connect (Poveži se).

11. Tapnite na Close (Zatvori) da biste završili

konfigurisanje.

12. Tapnite na

na traci zadataka i zatim tapnite

na vezu koju ste upravo napravili.

13. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim

tapnite na Connect (Poveži se) da biste započeli

povezivanje na Internet.

background image

E-priručnik za notebook računar

73

1.

Ponovite korake 1–5 iz odeljka Povezivanje sa PPPoE

mrežom pomoću dinamičke IP adrese.

2

Tapnite na Use the following IP address (Upotrebi

sledeću IP adresu).

3.

Unesite IP adresu, podmrežnu masku i

podrazumevani mrežni prolaz vašeg dobavljača

internet usluge.

4.

Ukoliko je potrebno, takođe možete da unesete

adresu željenog DNS servera i adresu alternativnog

DNS servera, a zatim da tapnete na OK (U REDU).