Корисничко упутство за ASUS ROG G550JX

background image

Laptop

E-priručnik

background image

2

E-priručnik za notebook računar

INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se

reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik

ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne

pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE

ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA

PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE

ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I

SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO

KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane

trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili

objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA

INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG

OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA

ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM

UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna,

imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova

pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih

povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge

realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom

garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za

obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS,

njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektovno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA

PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE,

SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI

GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU

INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com

Mart 2014

SB9036

Prvo izdanje

background image

E-priručnik za notebook računar

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije korišćene u ovom priručniku ..............................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Tipografija .........................................................................................................................8

Bezbednosne mere predostrožnosti ..................................................................9

Korišćenje notebook računara ...................................................................................9
Briga o notebook računaru .........................................................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................................11

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook računara ........................................................................14

Pogled odozgo ................................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Leva strana ........................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Korišćenje laptop

Zadnja strana...............................................................................................................28

Punjenje notebook računara. .....................................................................................28
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana. ........................................................30
Pritisnite dugme za napajanje. ..................................................................................30

Pokreti za dodirni ekran i tačped .........................................................................31

Korišćenje dodirnog ekrana*......................................................................................31
Korišćenje tačpeda .........................................................................................................33

Korišćenje tastature ..................................................................................................40

Funkcijski tasteri ..............................................................................................................40
Funkcijski tasteri za ASUS aplikacije ........................................................................41
Windows®8 tasteri ..........................................................................................................42
Tasteri za kontrolu multimedije* ...............................................................................42
Numerička tastatura* ....................................................................................................43

Korišćenje optičke disk jedinice ...........................................................................44

background image

4

E-priručnik za notebook računar

Poglavlje 3: Rad sa operativnom sistemom Windows® 8

Prvo pokretanje ..........................................................................................................48
Windows

®

8 ekran za otključavanje .....................................................................48

Windows

®

UI .................................................................................................................49

Početni ekran ...................................................................................................................49
Windows® aplikacije ......................................................................................................49
Vruće tačke ........................................................................................................................50

Rad sa Windows

®

aplikacijama ..............................................................................53

Pokretanje aplikacija .....................................................................................................53
Prilagođavanje aplikacija .............................................................................................53
Pristupanje ekranu Aplikacije.....................................................................................56
Traka sa dugmadima .....................................................................................................59
Funkcija kačenja ..............................................................................................................62

Druge tasterske prečice ...........................................................................................64
Povezivanje sa bežičnim mrežama ......................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Avionski režim ..................................................................................................................70

Povezivanje sa ožičenim mrežama ......................................................................71

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom ...................71
Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom ......................................73

Isključivanje notebook računara ..........................................................................74

Postavljanje notebook računara u režim spavanja .............................................74

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije .......................................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................76
USB Charger+ ...................................................................................................................80
ASUS Instant Key Menu ................................................................................................82
ASUS Console ...................................................................................................................85

background image

E-priručnik za notebook računar

5

Poglavlje 5: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test) ......................................................94

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i

rešavanje problema .....................94

BIOS ................................................................................................................................94

Pristupanje BIOS-u .........................................................................................................94
Podešavanja BIOS-a .......................................................................................................95

Troubleshoot (Rešavanje problema) ..................................................................105

Refresh your PC (Osvežavanje računara) ................................................................105
Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara) ..........................................106
Advanced options (Napredne opcije) .....................................................................107

Najčešća pitanja

Korisni saveti u vezi laptopa ..................................................................................110
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom ................................................................111
Najčešća pitanja u vezi sa softverom ..................................................................114

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele) ......................................118
Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele) ...............................120
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ...................................................................120
Pregled ...............................................................................................................................121
Deklaracija o kompatibilnost mreže ........................................................................121
Bezglasna oprema .........................................................................................................121
Izjava Federalne komisije za komunikacije ...........................................................123
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) ......................124
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ....................................125
Upozorenje CE oznake ..................................................................................................125
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu ................................................................126
Bežični operativni kanal za različite domene .......................................................127
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi ..............................................127

background image

6

E-priručnik za notebook računar

UL bezbednosna obaveštenja....................................................................................129
Zahtev za električnu bezbednost .............................................................................130
Obaveštenja TV tjunera ................................................................................................130
REACH .................................................................................................................................130
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ...........................................130
Sprečavanje oštećivanja sluha ...................................................................................130
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ...........................................131
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu ......................................................132
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) .....................133
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ...................................................135
Ekološka etiketa Evropske unije ................................................................................135
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja ......................................................................136

background image

E-priručnik za notebook računar

7