Pomoč ASUS ROG G550JX

background image

Prenosni računalnik

E-priročnik

background image

2

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli

obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne

kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke

ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist

lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE
LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe

na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so

rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane

pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali

prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV
PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

Prva izdaja

Marec 2014

SL9036

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Pisave ..................................................................................................................................8

Varnostna opozorila ..................................................................................................9

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................9
Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14
Pogled od spodaj ............................................................................................................19
Desni del ............................................................................................................................21
Levi del ...............................................................................................................................23
Sprednji del .......................................................................................................................25

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................28

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................28
Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................30
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................30

Poteze za sledilno ploščico* in sledilna ploščica ............................................31

Uporaba zaslona na dotik* ..........................................................................................31
Uporaba sledilne ploščice ...........................................................................................33
Premikanje kazalca.........................................................................................................33

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................40

Funkcijske tipke ...............................................................................................................40
Funkcijske tipke za aplikacije ASUS..........................................................................41
Tipki Windows® 8 ............................................................................................................42
Tipke za večpredstavnost* ..........................................................................................42
Številčna tipkovnica* .....................................................................................................43

Uporaba optičnega pogona .................................................................................44

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8

Prvi zagon .....................................................................................................................48
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8 ..............................................................48
Uporabniški vmesnik Windows® ..........................................................................49

Začetni zaslon ..................................................................................................................49
Programi Windows® .......................................................................................................49
Dostopne točke ...............................................................................................................50

Delo v programih Windows® .................................................................................53

Zagon programov ..........................................................................................................53
Prilagajanje programov ................................................................................................53
Dostop do zaslona Programi ......................................................................................56
Vrstica s čarobnimi gumbi ...........................................................................................59
Funkcija Snap (Zataknitev) ..........................................................................................62

Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................64
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Airplane mode .................................................................................................................70

Povezovanje z žičnimi omrežji ..............................................................................71

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................................71
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........................73

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................74

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika ...................................................74

4. poglavje: Aplikacije ASUS

Priljubljeni programi družbe ASUS ......................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................76
Polnilnik USB+..................................................................................................................80
Meni hitre tipke ASUS ...................................................................................................82
Konzola ASUS ...................................................................................................................85

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

5. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................94

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................94

BIOS ................................................................................................................................94

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................94
Nastavitve BIOS ...............................................................................................................95

Odpravljanje težav ....................................................................................................105

Osvežitev računalnika ...................................................................................................105
Ponastavitev računalnika .............................................................................................106
Napredne možnosti .......................................................................................................107

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................110
Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................111
Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................114

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM

(pri izbranih modelih) ..............................................................................................118

Informacije o pogonu Blu-ray ROM

(pri izbranih modelih) ...................................................................................................120
Notranja skladnost modema ......................................................................................120
Pregled ...............................................................................................................................121
Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................121
Neglasovna oprema .....................................................................................................121
Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................123
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................124
Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC) ....................................................................................125
CE oznaka ..........................................................................................................................125
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado ....................................................126

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................127
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................127
UL varnostni napotki .....................................................................................................129
Zahteve za varno napajanje ........................................................................................130
Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................130
REACH .................................................................................................................................130
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................130
Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................130
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ...........................................131
Varnostne informacije za optični pogon ................................................................132
Obvestilo o premazu .....................................................................................................132
Odobritev CTR 21

(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) ...........................................133
Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................135
Eko-oznaka Evropske unije ........................................................................................135
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................136
ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................136

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7