ASUS ROG G550JX - Ustawienia BIOS’a

background image

Ustawienia BIOS'a

UWAGA: Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako

odniesienie.

Boot (Rozruch)

To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.

Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do

poniższych procedur.
1.

Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja

uruchamiania #1).

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

96

Podręcznik elektroniczny do notebooka

2.

Naciśnij

i wybierz właściwe urządzenie.

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

97

Security (Bezpieczeństwo)

To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika

w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku

twardego w notebooku, interfejsu wejścia/wyjścia (I/O), a także złącza

USB.

UWAGA:

W przypadku ustawienia User Password (Hasła

użytkownika), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed

uruchomieniem systemu operacyjnego notebooka.

W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła

administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła

przed uruchomieniem BIOS'a.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits

access to Setup and is only asked for when entering Setup. If

ONLY the user’s password is set, then this is a power on password

and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

98

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Aby ustawić hasło:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika)
.

2.

Wpisz hasło i naciśnij

.

3.

Wpisz ponownie hasło i naciśnij

.

Aby usunąć hasło:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator
Password (Hasło administratora)
lub User Password (Hasło
użytkownika)
.

2.

Wprowadź bieżące hasło i naciśnij

.

3.

Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe

hasło) i naciśnij

.

4.

Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie naciśnij
klawisz

.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

99

Zabzpieczenie interfejsu We/Wy

W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do

ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O),

aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu

notebooka.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will be

disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aby zablokować interfejs We/Wy:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface

Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).

2.

Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery

.

3.

Wybierz Lock (Blokuj).

background image

100

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zabezpieczenie interfejsu USB

Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O)

można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface Security

(Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub odblokowywać

porty oraz urządzenia.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB

device will be

disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

Aby zablokować interfejs USB:

1.

Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O

Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) >

USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).

2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wybierz

Lock (Zablokuj).

UWAGA: Ustawienie USB Interface (Interfejsu USB) na Lock (Blokuj)

powoduje także zablokowanie i ukrycie External Ports (Portów

zewnętrznych) oraz innych urządzeń występujących w opcji USB

Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB).

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

101

Set Master Password (Ustawienie hasła głównego)

W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set Master

Password (Ustawienie hasła głównego), aby skonfigurować

dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu hasła.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Aby ustawić hasło dysku twardego:

1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master

Password (Ustaw hasło nadrzędne).

2.

Wpisz hasło i naciśnij

.

3.

Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij

.

4. Kliknij

Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)

i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła

użytkownika.

background image

102

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Save & Exit (Zapis i wyjście)

Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save

Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

103

Aktualizacja BIOS:

1.

Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik

BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.

2.

Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.

3.

Podłącz dysk Flash do notebooka.

4.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów POST.

5.

W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced

(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→→ : Select Screen

→→ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

104

Podręcznik elektroniczny do notebooka

6.

Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij
klawisz

.

7.

Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)

> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia

systemu do ustawień domyśnych.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

105