ASUS ROG G550JX Hjelp

background image

Bærbare PC

Elektronisk håndbok

background image

2

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan

reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet

språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for

sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE

UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER

FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL

ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE,

SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP

AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM

ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT

ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller

opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens

fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR

INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN

FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE

SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett

på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket

skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på

eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil

av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert

produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt

skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva

ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV

MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE,

TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT

TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN

FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

Første utgave

Mars 2014

NW9036

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

3

Innhold

Om denne håndboken ............................................................................................7

Begreper brukt i denne håndboken ........................................................................ 8
Ikoner .................................................................................................................................. 8
Skrifttyper .......................................................................................................................... 8

Sikkerhetshensyn ......................................................................................................9

Bruke den bærbare PC-en ........................................................................................... 9
Ta vare på den bærbare PC-en ................................................................................... 10
Riktig deponering........................................................................................................... 11

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din ................................................................14

Sett ovenfra....................................................................................................................... 14
Bunn .................................................................................................................................... 19
Høyresiden ........................................................................................................................ 21
Venstresiden ..................................................................................................................... 23
Forsiden.............................................................................................................................. 25

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.............................................................................................................28

Lad opp den bærbare PC-en. ...................................................................................... 28
Løft for å åpne skjermen............................................................................................... 30
Trykk på strømknappen. ............................................................................................... 30

Bevegelser for berøringsskjermen* og styreplaten ......................................31

Bruke berøringsskjermen* ......................................................................................... 31
Bruke styreplaten............................................................................................................ 33

Bruke tastaturet ..........................................................................................................40

Funksjonstaster ............................................................................................................... 40
Funksjonstaster for ASUS-apper................................................................................ 41
Windows® 8 taster .......................................................................................................... 42
Multimediakontrolltaster* ........................................................................................... 42
Numerisk tastatur* ......................................................................................................... 43

Bruke den optiske stasjonen .................................................................................44

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Starte opp for første gang ......................................................................................48
Windows®8-låseskjerm............................................................................................48
Windows® brukergrensesnitt ................................................................................49

Startskjerm ........................................................................................................................ 49
Windows®-applikasjoner ............................................................................................ 49
Hotspots ............................................................................................................................. 50

Jobbe med Windows®-applikasjoner .................................................................53

Starte applikasjoner ....................................................................................................... 53
Tilpasse apper .................................................................................................................. 53
Tilgang til Apper-skjermen ......................................................................................... 56
Charm-verktøylinjen ...................................................................................................... 59
Snap-funksjon .................................................................................................................. 62

Andre tastatursnarveier ..........................................................................................64
Koble til trådløse nettverk ......................................................................................66

Wi-Fi-kobling .................................................................................................................... 66
Bluetooth .......................................................................................................................... 68
Flymodus ........................................................................................................................... 70

Koble til kablede nettverk ......................................................................................71

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse............................... 71
Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling ....................................................... 73

Slå av den bærbare PC-en ......................................................................................74

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus .................................................................. 74

Kapittel 4: ASUS-apper

Utvalgte ASUS-Applikasjoner ...............................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................ 76
USB Charger+ ................................................................................................................... 80
ASUS hurtigtast-meny .................................................................................................. 82
ASUS-konsoll .................................................................................................................... 85

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

5

Kapittel 5: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) .................................................................94

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke ..................................................... 94

BIOS ................................................................................................................................94

Tilgang til BIOS ................................................................................................................ 94
BIOS-innstillinger ............................................................................................................ 95

Feilsøking......................................................................................................................105

Oppdater PC-en .............................................................................................................. 105
Nullstill PC-en ................................................................................................................... 106
Avanserte alternativer ................................................................................................... 107

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en ....................................................................110
Maskinvare-OSS..........................................................................................................111
Programvare-OSS.......................................................................................................114

Tillegg

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen (på utvalgte modeller) ....................... 118
Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon(på enkelte modeller) .......................... 120
Samsvar for det interne modemet ........................................................................... 120
Oversikt .............................................................................................................................. 121
Nettverkskompatibilitets erklæring ......................................................................... 121
Ikke-tale-utstyr ................................................................................................................ 121
Kunngjøring fra Federal Communications Commission .................................. 123
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) ........... 124
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) .......................................... 125
CE-merking ....................................................................................................................... 125
IC-strålingseksponering, erklæring for Canada ................................................... 126
Trådløs operasjonskanal for ulike domener .......................................................... 127
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike .................................................. 127

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbar PC

UL sikkerhetsmerknader .............................................................................................. 129
Sikkerhetskrav til strøm ................................................................................................ 130
Merknader for TV-tuner ................................................................................................ 130
REACH merknader .......................................................................................................... 130
Produktmerknad fra Macrovision Corporation .................................................... 130
Unngå hørselstap ........................................................................................................... 130
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ...................................... 131
Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen ..................................................... 132
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem).................. 133
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ......................................................................... 135
Økologisk merke for EU .............................................................................................. 135
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ......................................... 136
ASUS-resirkulering / Returtjenester ......................................................................... 136

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

7