ASUS ROG G550JX - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije

putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.

VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da

aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings (Postavke).

Aktiviranje Wi-Fi veze

Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim

uputama:

ili

1.

Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).

2.

Kucnite*/kliknite

i Kucnite*/kliknite

.

3.

Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih

Wi-Fi veza.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

67

ili

4.

Kucnite*/kliknite Connect (Poveži) da pokrenete
mrežnu vezu.

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za

aktivaciju Wi-Fi veze.

5.

Ako omogućite dijeljenje između prijenosnog

računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom

vezom, kucnite Yes, turn on sharing and connect

to devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje

i povezivanje). Kucnite*/kliknite No, don’t turn

on sharing or connect to devices (Ne, nemoj

uključiti dijeljenje ili povezivanje s uređajima)

ako ne želite aktivirati funkciju dijeljenja.

* samo za određene modele.

background image

68

E-priručnik za prijenosno računalo