Pomoć za ASUS ROG G550JX

background image

Prijenosno računalo

E-priručnik

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje

su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do

navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

Prvo izdanje

Ožujak 2014

CR9036

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Tipografija .........................................................................................................................8

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................9

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................9
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................10
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................11

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................28

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................28
Podignite i otvorite ploču zaslona. ...........................................................................30
Pritisnite tipku napajanja. ............................................................................................30

Geste za zaslon osjetljiv na dodir* i dodirnu plohu ......................................31

Korištenje zaslona osjetljivog na dodir* .................................................................31
Pomicanje pokazivača ..................................................................................................33

Korištenje tipkovnice ................................................................................................40

Funkcijske tipke ...............................................................................................................40
Funkcijske tipke za ASUS aplikacije..........................................................................41
Tipke za Windows® 8......................................................................................................42
Multimedijske upravljačke tipke*.....................................................................................42
Brojčana tipkovnica* .....................................................................................................43

Korištenje optičkog pogona .................................................................................44

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................48
Zaslon za zaključavanje Windows

®

8 ...................................................................48

Windows® KS ...............................................................................................................49

Početni zaslon ..................................................................................................................49
Windows® aplikacije ......................................................................................................49
Aktivna mjesta .................................................................................................................50

Rad s Windows® aplikacijama................................................................................53

Pokretanje aplikacija .....................................................................................................53
Prilagodba aplikacija .....................................................................................................53
Zatvaranje aplikacija......................................................................................................55
Pokretanje zaslona Aplikacije.....................................................................................56
Charms bar (Traku Charms) ........................................................................................59
Funkcija Snap ...................................................................................................................62

Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................64
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Zrakoplovni način rada .................................................................................................70

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................71

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze ...............................................71
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze ...................................................................73

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................74

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................74

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije .......................................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................76
USB punjač+ .....................................................................................................................80
ASUS izbornik za brzi pristup .....................................................................................82
ASUS Console ...................................................................................................................85

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................94

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................94

BIOS ................................................................................................................................94

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................94
BIOS postavke ..................................................................................................................95

Rješavanje problema ................................................................................................105

Osvježavanje računala ..................................................................................................105
Resetiranje računala ......................................................................................................106
Napredne mogućnosti ..................................................................................................107

Često postavljana pitanja (ČPP)

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................110
ČPP za hardver ............................................................................................................111
ČPP za softver..............................................................................................................114

Dodaci

Podaci o DVD pogonu (na nekim modelima).......................................................118
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM (na određenim modelima) ........................120
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................120
Pregled ...............................................................................................................................121
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................121
Negovorna oprema .......................................................................................................121
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................123
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................124
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................125
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................125
Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju za Kanadu ..............................126
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................127
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................127
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................129
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................130

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Informacije o TV tjuneru .............................................................................................130
REACH .................................................................................................................................130
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................130
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................130
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................131
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................132
Podaci o sigurnoj uporabi lasera ...............................................................................132
Napomena o izolaciji .....................................................................................................132
CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) ........133
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................135
Ekološka oznaka Europske unije ..............................................................................135
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................136
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................136

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim

funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim

poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente

prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova

prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8

prijenosnog računala.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje sadrži ASUS aplikacije uključene u vaše prijenosno

računalo na Windows ® 8 operativnom sustavu.

Poglavlje 5: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za

promjenu postavki prijenosnog računala.

Često postavljana pitanja (ČPP)

U ovom odjeljku možete potražiti odgovore na ČPP u vezi

hardvera i softvera koji se odnose na rješavanje najčešćih

problema s vašim prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog

računala.

background image

8

E-priručnik za prijenosno računalo

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su

predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka

treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu

pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u

obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i

radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih

dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje

serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= Koristite zaslon osjetljiv na dodir.

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom

priručniku.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

9