Abi ASUS ROG G550JX

background image

Sülearvuti

Elektrooniline kasutusjuhend

background image

2

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Esimene väljaanne

Märts 2014

EE9036

TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes

vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE

GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS

SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID,

AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE

KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE

LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD

SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA

TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla,

vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult

selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD TEAVITAMISEKS

NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE NEED ASUSELE SIDUVAD.

ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD

TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

VASTUTUSE PIIRAMINE

ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul,

hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste eest (kaasa

arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või muud tegelike ja otseste

kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate kohustustest mittetäitmisest; ning

hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline hind.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad

lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle

tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE

KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED,

JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD

KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON

SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

TEENINDUS JA TUGITEENUS

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.asus.com

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3

Sisukord

Teave juhendi kohta .................................................................................................7

Juhendis kasutatavad märksõnad ............................................................................ 8
Ikoonid................................................................................................................................ 8
Tüpograafia ....................................................................................................................... 8

Ettevaatusabinõud ....................................................................................................9

Sülearvuti kasutamine .................................................................................................. 9
Sülearvuti hooldamine ................................................................................................. 10
Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine .............................................................. 11

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Sülearvuti osade ülevaade .....................................................................................14

Vaade ülevalt .................................................................................................................... 14
Vaade alt ............................................................................................................................ 19
Osade ülevaade ............................................................................................................... 21
Vaade vasakult ................................................................................................................. 23
Esikülg ................................................................................................................................. 25

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Alustamine ...................................................................................................................28

Sülearvuti laadimine. ..................................................................................................... 28
Tõstke ekraani paneel üles. ......................................................................................... 30
Vajutage toitenuppu. ..................................................................................................... 30

Puuteekraanil* ja puuteplaadil kasutatavad liigutused...............................31

Puuteekraani kasutamine* .......................................................................................... 31
Puuteplaadi kasutamine .............................................................................................. 33

Klaviatuuri kasutamine ............................................................................................40

Funktsiooniklahvid ......................................................................................................... 40
Funktsiooniklahvid ASUSe rakenduste jaoks ....................................................... 41
Windows® 8 klahvid....................................................................................................... 42
Multimeediumi klahvid* .............................................................................................. 42
Numbriklahvistik* ........................................................................................................... 43

Laserketta draivi kasutamine ................................................................................44

background image

4

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8

Esmakordne käivitamine.........................................................................................48
Windows® 8 lukustuskuva ......................................................................................48
Windows® UI ...............................................................................................................49

Start Screen (Käivitusvaade) ....................................................................................... 49
Operatsioonisüsteem Windows® rakendused ..................................................... 49
Tööpunktid ....................................................................................................................... 50

Töötamine Windows®-rakendustega .................................................................53

Rakenduste käivitamine ............................................................................................... 53
Rakenduste kohandamine .......................................................................................... 53
Juurdepääs aknale Apps (Rakendused) ................................................................. 56
Külgriba "Charms bar" ................................................................................................... 59
Plõksamisfunktsioon ..................................................................................................... 62

Teised klaviatuuri otseteed ....................................................................................64
Ühenduse loomine traadita võrkudega ............................................................66

Wi-Fi ..................................................................................................................................... 66
Bluetooth ........................................................................................................................... 68
Lennurežiim ...................................................................................................................... 70

Ühendamine traadita võrkudesse .......................................................................71

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine .............................. 71
Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine ................................................... 73

Sülearvuti välja lülitamine ......................................................................................74

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi .......................................................................... 74

4. Peatükk. ASUSe rakendused

ASUSe populaarsed rakendused..........................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................ 76
USB Charger+ ................................................................................................................... 80
ASUSe kiirklahvi menüü ............................................................................................... 82
Rakendus ASUS Console .............................................................................................. 85

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

5. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Käivituseelne enesetest (POST) ............................................................................94

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks ....................... 94

BIOS ................................................................................................................................94

BIOS-isse sisenemine ..................................................................................................... 94
BIOS-i sätted ..................................................................................................................... 95

Tõrkeotsing ..................................................................................................................105

Arvuti värskendamine ................................................................................................... 105
Arvuti lähtestamine ....................................................................................................... 106
Täpsemad suvandid ...................................................................................................... 107

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kasulikke nõuandeid ................................................................................................110
Riistvara KKK ................................................................................................................111
Tarkvara KKK ................................................................................................................114

Lisad

DVD-ROM-ajami informatsioon (valikmudelitel) ................................................ 118
Blu-ray ROM-ajami teave (valikmudelitel) ............................................................. 120
Sisemise modemi vastavus ......................................................................................... 120
Ülevaade ............................................................................................................................ 121
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon .......................................................................... 121
Kõneväline seade ............................................................................................................ 121
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ................................................................ 123
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ........................................... 124
Declaration of Conformity (R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)................................... 125
CE märgis ........................................................................................................................... 125
IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks ................................................... 126
Traadita töökanal erinevatele domeenidele ......................................................... 127
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ............................................. 127
UL ohutusteave ............................................................................................................... 129

background image

6

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Elektriohutusnõuded .................................................................................................... 130
TV tüüneriga seotud teated ........................................................................................ 130
REACH ................................................................................................................................. 130
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis .................................................... 130
Kuulmiskahjustuste vältimine .................................................................................... 130
Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ....................................................... 131
Optilise kettaajami ohutusteave ............................................................................... 132
CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) .......................... 133
ENERGY STARiga ühilduv toode ................................................................................ 135
Euroopa Liidu ökokleebis ............................................................................................ 135
Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ........................ 136
ASUS taasringlus / Tootetagastus ............................................................................. 136

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7