ASUS ROG G550JX - USB Charger+

background image

USB Charger+

USB Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни

устройства чрез USB 3.0 порта за зареждане на Вашия Notebook PC
с иконата .

ВНИМАНИЕ! Ако свързаното устройство прегрее, незабавно го

отстранете.

Задаване на лимит за бързо зареждане

По подразбиране, Вашият Notebook PC може да поддържа бързо

зареждане чрез USB Charger+ порт по време на зареждане от

електрическата мрежа.
С помощта на настройките на USB Charger+ можете да зададете

ограничение, за да можете да продължите да зареждате бързо

устройства чрез същия порт докато Вашият Notebook PC се

захранва от батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои модели Notebook PC поддържат бързо

зареждане дори и в спящ режим, хибернация или изключен режим в

зависимост от SKU.

1.

От лентата със задачи на Вашия работен плот,
щракнете върху

.

2.

Щракнете с десния бутон на мишката върху
иконата

и щракнете върху Settings

(Настройки).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

81

3.

Преместете плъзгача на процентите наляво

или надясно, за да зададете лимит за

зарежданите устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ограничението по подразбиране е 40%,

но Вие можете да изберете лимит между 20% и 99%.

4. Натиснете

ОК за запис и изход.

background image

82

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC